W ramach projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim”, Fundacja VCC przekazała bezpłatnie dla Biblioteki sprzęt komputerowy - 5 laptopów z oprogramowaniem ”. I zaczyna się cykl szkoleń dla pracowników biblioteki z zakresu  Dziennikarstwo online oraz  Bezpieczne zachowania w sieci. Szkolenia zakończą się na początku 2021 r.

 Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego