Wizja – biblioteka jest przyjaznym miejscem dostępu do wiedzy, edukacji, informacji, kultury i komunikacji społecznej dla mieszkańców Gminy Nałęczów, dostosowującym się do nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, gdzie bibliotekarz jest życzliwym i kompetentnym przewodnikiem oraz kreatywnym partnerem jej użytkowników, współdziałającym w realizacji oznaczonych celów z lokalną władzą, instytucjami i organizacjami.


 Misja- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie jest jednostką organizacyjną Gminy Nałęczów, pełniącą funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy. Swoje cele realizuje poprzez takie działania jak :
•    gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
•    popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki) wśród dorosłych, młodzieży i dzieci,
•    udostępnianie informacji potrzebnych do nauki i bieżących wiadomości dotyczących naszego regionu i kraju,
•    zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i ich udostępniania,
•    współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie wraz z filiami dąży do zaspakajania potrzeb każdego jej uczestnika. Jest miejscem spotkań mieszkańców i czytelników. Chce pokazać zwłaszcza najmłodszym użytkownikom, że jest szczególnym miejscem w którym można miło i pożytecznie spędzić czas.